2020-07-10

EU funded projects “Design LT”

UAB Enim is implementing the project UAB Enim Product Design Development, project no. 03.3.1-LVPA-K-838-02-0053. The project is implemented under the measure “Design LT” co-financed by the European Regional Development Fund. Up to EUR 29,700 of funding has been allocated for the implementation of the project to cover eligible costs. The aim of the project is to create new product designs by acquiring professional product design development services. The project will contribute to the development of the company’s sales and increase awareness not only in Lithuania, but also in the target export markets, help to diversify the company’s activities, expand the product range, develop mass production and sales. The result of the implemented project is a long-term growth of the company’s competitiveness, productivity and sales volumes. Start of project implementation: 15/09/2020. End of project implementation: 15/09/2021

UAB „Enim“ vykdo projektą „UAB „Enim“ gaminių dizaino sukūrimas“, projekto Nr. 03.3.1-LVPA-K-838-02-0053. Projektas įgyvendinamas pagal Europos regioninės plėtros fondo lėšomis iš dalies finansuojamą priemonę „Dizainas LT“. Projektui įgyvendinti skirta iki 29 700 Eur finansavimo lėšų tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti. Projekto tikslas – sukurti naujų gaminių dizainą, įsigyjant profesionalias produkcijos dizaino kūrimo paslaugas. Projektas prisidės prie įmonės pardavimų vystymo bei didins žinomumą ne tik Lietuvos, bet ir tikslinėse eksporto rinkose, padės įvairinti įmonės veiklą, plėsti produkcijos asortimentą, vystyti masinę gamyba bei pardavimus. Įgyvendinto projekto rezultatas – ilgalaikis įmonės konkurencingumo, produktyvumo ir pardavimo apimčių augimas. Projekto vykdymo pradžia: 2020-09-15. Projekto vykdymo pabaiga: 2021-09-15

This website uses cookies. Cookies are used to collect information about site visits, improve website performance, and offer relevant content and ads to users. For more information, please see our Cookie Terms of Use. Read more.
This website uses cookies. Cookies are used to collect information about site visits, improve website performance, and offer relevant content and ads to users. For more information, please see our Cookie Terms of Use.
Read more.