2020-07-24

EU-funded projects “Certification of UAB Enim products to be exported “

UAB Enim is implementing the project “Certification of products to be exported to UAB Enim”, project no. 03.2.1-LVPA-K-802-03-0035. The project is implemented under the measure “Expo Certificate LT” co-financed by the European Regional Development Fund. EUR 25,192 of funding has been allocated for the implementation of the project to cover the eligible project costs. During the implementation of the project, the company plans to acquire the certificates necessary for the export of the company’s products. The certification will confirm the company’s ability to ensure the safety and quality of the products it sells, and will condition the company’s ability to compete internationally. After the implementation of the project, the obtained product certificates will allow to expand the existing export volumes and increase the added value of the company and its products, increase the company’s competitiveness and international recognition.

UAB „Enim“ vykdo projektą „Planuojamos eksportuoti produkcijos sertifikavimas UAB Enim“, projekto Nr. 03.2.1-LVPA-K-802-03-0035. Projektas įgyvendinamas pagal Europos regioninės plėtros fondo lėšomis iš dalies finansuojamą priemonę „Expo sertifikatas LT“. Projektui įgyvendinti skirta 25.192 Eur finansavimo lėšų tinkamoms finansuoti projekto išlaidoms apmokėti. Įgyvendinant projektą, bendrovė numato įsigyti sertifikatus, būtinus įmonėje gaminamai produkcijai eksportuoti. Sertifikavimas patvirtins bendrovės gebėjimą užtikrinti parduodamų gaminių saugą ir kokybę, bei sąlygos įmonės gebėjimą konkuruoti tarptautiniu lygiu. Įgyvendinus projektą, gauti produktų sertifikatai leis išplėsti esamas eksporto apimtis bei padidinti įmonės ir jos gaminamos produkcijos pridėtinę vertę, išaugs bendrovės konkurencingumas ir tarptautinis žinomumas.

This website uses cookies. Cookies are used to collect information about site visits, improve website performance, and offer relevant content and ads to users. For more information, please see our Cookie Terms of Use. Read more.
This website uses cookies. Cookies are used to collect information about site visits, improve website performance, and offer relevant content and ads to users. For more information, please see our Cookie Terms of Use.
Read more.